​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Polityka prywatności DFDS

 • DFDS traktuje ochronę Pani/Pana prywatności jako jeden ze swoich priorytetów. Nasza polityka prywatności opisuje firmową politykę DFDS dotyczącą przetwarzania danych osobowych, środków bezpieczeństwa stosowanych przez nas w celu ochrony tych danych, Pani/Pana prawa do dostępu, korygowania lub kasowania takich danych, a także prawa do wnoszenia skarg.
 • DFDS poważnie traktuje kwestie prywatności i dokłada wszelkich starań, aby niniejsza polityka prywatności była przestrzegana jako nasz standard minimum. Pani/Pana dane będą przetwarzane and przesyłane do konkretnych i uzasadnionych celów zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Niniejsza polityka tworzy ramy zapewniające dostateczny poziom ochrony informacji osobistych użytkowanych, zbieranych i przesyłanych w obrębie grupy DFDS i do zaufanych podmiotów zewnętrznych. DFDS korzysta z minimalnej, niezbędnej ilości informacji osobistych.
 • Korzystamy z oprogramowania śledzącego do monitorowania wzorców ruchu klientów i użytkowania z witryny, pomagającego nam w rozwinięciu koncepcji i szaty graficznej witryny. To oprogramowanie nie umożliwia nam zbieranie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości konkretnych osób.

Kiedy zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

​​​

Pani/Pana dane osobowe zbieramy, gdy dokonuje Pan(i) u nas rezerwacji, podróżuje z nami, korzysta z naszych witryn internetowych lub korzysta z naszych centrów informacji telefonicznej. Zbieramy dane osobowe także wtedy, gdy zamawia Pan(i) nasze usługi transportowe lub logistyczne. ​

​​

Dlaczego zbieramy dane osobowe i jak z nich korzystamy?

Zarejestrowanie się jest niezbędne do zawarcia z nami umowy (rezerwacji) oraz przesyłania Pani/Panu wiadomości serwisowe dotyczące rezerwacji. Ponadto DFDS jest prawnie zobowiązana do zapisu tożsamości naszych pasażerów i do przekazywania tych informacji właściwym władzom.

Dlatego też prosimy o podanie imiona i nazwiska, płci, daty urodzenia lub wieku, adresu, adresu emailowego, numeru rejestracyjnego pojazdu (jeżeli dotyczy). Numer paszportu, potwierdzający Twoją tożsamość, możesz podać podczas dokonywania rezerwacji lub przy odprawie na terminalu. ​ Prosimy o podanie numeru telefonu, aby móc szybko skontaktować się z Panią/Panem w razie wystąpienia problemu z rezerwacją. Jeżeli użytkownicy zdecydują się udostępnić takie dane, zbieramy też informacje o potrzebie specjalnej opieki w nagłych sytuacjach.

Ponadto korzystamy z informacji uzyskanych przez nas w związku z rezerwacją i zakupami na pokładzie naszych statków w celu zebrania danych statystycznych umożliwiających nam usprawnienie naszych usług. Gdy dokonuje Pan(i) zakupów na statku, możemy poprosić o pokazanie nam swojej karty pokładowej. Informacja ta jest wykorzystywana jedynie do celów statystycznych. Ma Pani/Panu prawo odmówić pokazania swojej karty pokładowej podczas zakupów na statku. Jeżeli woli Pan(i), abyśmy nie korzystali z danych dotyczących Pani/Pana rezerwacji do naszych celów statystycznych, prosimy o powiadomienie nas o tym.

Jeżeli dokonał(a) Pan(i) rezerwacji telefonicznie, z uwagi na wymóg dokumentowania rozmów telefonicznych w niektórych krajach prowadzimy zapis rozmów, który przechowujemy przez jeden rok. ​


Płatności online

​​Jeżeli płaci Pan(i) online, zostanie Pan(i) przekierowana/przekierowany na bezpieczną stronę internetową, na której można podać dane swojej karty płatniczej.

Wszystkie płatności są przetwarzane za pośrednictwem platformy naszego zaufanego partnera spełniającej najwyższe normy zabezpieczania i ochrony danych kart płatniczych. W DFDS nie przetwarzamy ani nie przechowujemy żadnych informacji kart płatniczych. Jeżeli jednak ma Pan(i) pytania dotyczące przetwarzania danych kart płatniczych, prosimy o skontaktowanie się z DFDS, a my zwrócimy się do naszego partnera w zakresie płatności. ​


Profil osobowy

Pani/Pana dane osobowe są używane także wtedy, gdy na jednej z witryn internetowych DFDS utworzył(a) Pan(i) swój profil. Jeżeli utworzył(a) Pan(i) profil dla DFDS i wyraził(a) zgodę, w celu ułatwienia nam zarządzania tym profilem zapiszemy Pani/Pana zakup i wykorzystamy tę informację do wysyłania do Pani/Pana ukierunkowanych ofert i produktów. Informacja ta służy też do rozpoznania Pani/Pana, gdy dokonuje Pan(i) u nas rezerwacji (zakładając, że jest Pan(i) zalogowana/zalogowany), a także dla potrzeb dalszej korespondencji w sprawie tej rezerwacji. Informacja ta służy dla potrzeb konkursów i celów statystycznych. ​


Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe?

​​ Gdy dokonuje Pan(i) u nas rezerwacji, korzystamy z oprogramowania zabezpieczającego serwer, które przed przesłaniem do nas koduje wszystkie podane przez Panią/Pana informacje. Kodawanie zapewnia odpowiednią ochronę informacji przed przechwyceniem ich przez nieupoważnione podmioty. ​


Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

​​

Dane osobowe zawarte w danych rezerwacji są przechowywane przez okres, w którym można przeciw nam wystąpić z roszczeniami.

Jeżeli utworzy Pan(i) profil osobowy lub zgłosi chęć otrzymywania korespondencji elektronicznej, będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe aż do likwidacji profilu lub rezygnacji z newslettera. Te informacje ułatwią dokonywanie przyszłych rezerwacji, ponieważ Pani/Pana dane osobowe będą już zapisane.

Aby zapewnić aktualność informacji o naszych klientach będziemy Panią/Pana zachęcać do dokonywania niezbędnych zmian w swoim profilu. Jeżeli profil nie jest używany lub aktywowany przez trzy lata, usuniemy go. ​

​​

Subskrypcja newslettera i konkursy

​​​Oferując subskrypcję naszych wiadomości emailowych i marketingowych poprosimy Panią/Pana o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email, abyśmy mogli wysyłać Pani/Panu nasz elektroniczny newsletter. Podanie imienia i nazwiska nie jest potrzebne do otrzymywania wiadomości emailowych, można też w każdej chwili zrezygnować przez kliknięcie łącza rezygnacji w newsletterze. Gdy weźmie Pan(i) udział w konkursie lub skorzysta z innych ofert promocyjnych, możemy poprosić o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu i adresu emailowego, co nam umożliwi zarządzanie konkursami i zawiadomienie zwycięzców. ​


Korzystanie z plików cookie

​​ DFDS korzysta z cookies na swojej witrynie internetowej i w systemie rezerwacji w celu zapewnienia spójności całego procesu dokonywania rezerwacji.

Cookies są to małe pliki informacji umieszczane przez Pani/Pana przeglądarkę na dysku twardym Pani/Pana komputera. Dalsze informacje zawiera https://www.dfds.com/en-gb/legal/cookies​.


Aplikacje mobilne

​​DFDS stosuje szereg aplikacji mobilnych w celu ulepszenia doświadczenia naszych klientów. Zasady wymienione w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie także do użytkowników naszych aplikacji. Stosujemy anonimowe oprogramowanie śledzące, mianowicie Google Analytics i Firebase, w celu pomiaru użytkowania naszych aplikacji.

Dane osobowe zbieramy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla funkcji danej aplikacji (takie jak lokalizacja użytkownika w danym czasie).Wszelkie dane o Pani/Panu zbierane za pośrednictwem naszych aplikacji są wykorzystywane wyłącznie przez DFDS i nie są przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem ww. programów. ​

​​

Czy DFDS ujawnia dane podmiotom trzecim?

​​ Dane osobowe są wzajemnie udostępniane wewnątrz grupy DFDS, ponieważ wszyscy korzystamy z tego samego systemu rezerwacji. Wprowadziliśmy wewnętrzne zasady i umowy, aby zapewnić dostateczny poziom ochrony niezależnie od tego, gdzie w DFDS znajdują się Pani/Pana dane.

Za wyjątkiem następujących przypadków nie przesyłamy podmiotom trzecim informacji umożliwiających identyfikację tożsamości naszych gości lub klientów:

 • Usługodawcy i doradcy angażowani przez nas do świadczenia pewnych usług, takich jak hotele czy organizowanie zajęć. W tym przypadku dostawcy są indywidualnymi administratorami danych;
 • Jeżeli prawo od nas tego wymaga;
 • DFDS może dostarczać partnerom zewnętrznym łącznych danych statystycznych o naszych klientach, sprzedaży, wzorcach ruchu, posiadaczach kart lojalnościowych i podobnych informacjach.
 • Ponadto DFDS może dostarczać informacji o naszych klientach podmiotom trzecim świadczącym w naszym imieniu usługi lub dostarczającym funkcje, w tym przetwarzanie kart płatniczych, analityka biznesowa, obsługa klienta, marketing lub dystrybucja ankiet.
 • Możemy też upoważniać podmioty trzecie do zbierania informacji w naszym imieniu, w tym jeżeli są one niezbędne do funkcjonowania funkcji na naszych witrynach lub w celu ułatwiania dostawy reklam internetowych dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań.
 • Możemy udostępniać Pani/Pana dane podmiotom trzecim, które mogą kontaktować się drogą emailową w sprawie niedokończonych rezerwacji.
 • Pani/Pana adres emailowy może zostać ujawniony firmie Facebook dla celów kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.
 • W przypadku sprzedaży nieruchomości DFDS, jej pracowników i innych lub w razie sprzedaży lub likwidacji części przedsiębiorstwa lub aktywów;

Ujawnianie takie będzie miało miejsce zgodnie z prawem ochrony danych i wyłącznie wobec zaufanych podmiotów trzecich.

Stale staramy się wyraźnie informować Panią/Pana o użytkowaniu i ewentualnym ujawnianiu Pani/Pana danych, jeżeli takie informacje uzyskamy. Robienie tego w trakcie zbierania danych nie byłoby praktyczne. Powiadomimy Panią/Pana tak szybko, jak to możliwe, chyba że istnieją uzasadnione powody, żeby tego nie robić. Na przykład kiedy jest to niezbędne do zapobiegania lub wykrywania przestępstw lub gdy zezwala na to prawo. ​


Bezpieczeństwo na pokładzie

​​ Po zakończeniu szczegółowego dochodzenia, imiona i nazwiska niepożądanych pasażerów mogą zostać umieszczone na wewnętrznej liście w celu uniemożliwienia tym pasażerom rezerwacji i podróży z nami, jeżeli kapitan statku ma powody przypuszczać, że pasażerowie ci będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnie z ogólnymi warunkami podróży. Pasażerów uznaje się za zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeżeli zagrozili bezpieczeństwu własnemu, statku, załogi lub innych pasażerów, jeżeli ich zachowanie podczas poprzednich podróży było niestosowne lub gdy nie zastosowali się oni do przepisów lub wymogów bezpieczeństwa. DFDS dokona zapisu niezbędnych informacji osobowych wykluczonego pasażera. Uniemożliwi to pasażerom uznanym za zagrożenie dla bezpieczeństwa dokonywanie przez ustalony okres rezerwacji na naszych statkach pasażerskich. Te informacje będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne. ​

​​

Pani/Pana zgoda

Poprzez korzystanie z witryny internetowej DFDS wyraża Pan(i) zgodę na zbieranie i korzystanie tych informacji przez DFDS w sposób opisany powyżej. W razie zmian w naszej polityce prywatności dokonamy tu odpowiednich zmian, aby zawsze wiedział(a) Pan(i), jakie informacje zbieramy, w jaki sposób i w jakich okolicznościach mogą one zostać ujawnione. ​


Czy potrzebuje Pan(i) dalszych informacji o swoich danych?

​​Zapraszamy do skontaktowania się z nami w sprawie zapisanych przez nas danych z prośbą o opis informacji osobowych, które zebraliśmy i przetworzyliśmy, a także podanie rodzajów adresatów, wobec których DFDS ujawni lub może ujawnić te informacje.

Skontaktować się z nami można też, gdyby chciał(a)by Pan(i) skorygować, skasować lub zablokować nieprawidłowe informacje. DFDS zawsze stara się odpowiedzieć na stosowne pytania tak szybko, jak to możliwe.

Wszystkie pytania lub wnioski prosimy przesyłać na privacy@dfds.com​

Jeżeli zapisał(a) się Pan(i) na listę otrzymujących nasz emailowy newsletter, w każdej chwili można zrezygnować za pośrednictwem łącza w newsletterze lub kontaktując się z DFDS na ww. adres emailowy.

​​​

Administrator danych:

​​​DFDS A/S

Adres: 

Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen, Denmark

Nr rej.:

Tel.: +45 33 42 33 42


Z kim się skontaktować

​​​ ​Jeżeli ma Pan(i) pytania na temat tej polityki prywatności lub chciał(a)by się Pan(i) dowiedzieć, jakie Pani/Pana dane osobowe przechowujemy, proszę pisać na adres privacy@dfds.com​

Oczywiście można także skorzystać z usług lokalnego centrum informacji telefonicznej. Personel centrum udzieli odpowiedzi na Pani/Pana pytania.

Jeżeli ma Pan(i) skargę

​​ Skargi można składać na adres Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Dania. ​

​​